LANDBOUW | Kustportaal

LANDBOUW

Landbouw speelt vandaag de dag nog steeds een belangrijke economische rol in de kustzone en ligt vanuit historisch perspectief mee aan de basis van de inpolderingen. Landbouw heeft echter door het fenomeen van eutrofiëring ook een onlosmakelijke, maar schadelijke connectie met de zee. De afvoer van nutriënten zoals stikstof en fosfor veroorzaken grootschalige algenbloei wat leidt tot de vernietiging van habitat en een verschraling van de biodiversiteit. Het probleem van eutrofiëring wordt op Europees vlak aangepakt door de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Onder de koepel van de KRW is de Nitraatrichtlijn (91/676/EG) erop gericht de uitspoeling van nitraten uit de landbouw te verminderen. Op Vlaams niveau kent deze richtlijn een doorvertaling in het Mestdecreet, wat op zijn beurt een praktische vertaalslag kent in het Mestactieplan (MAP) (website VLM).

Omgekeerd heeft de zee ook een effect op het hinterland door een verzilting van de bodem. Dit fenomeen wordt verwacht een toenemende rol te spelen in het licht van de klimaatopwarming en zijn effecten op de hydrologie. De problematiek wordt momenteel in kaart gebracht door het Topsoil project van de VMM, waarin een gedetailleerde beschrijving wordt gemaakt van de zoet-zoutwaterbalans in de gehele kust- en polderregio. De eerste resultaten worden begin 2019 verwacht.

In de Belgische kust- en hinterlandgemeenten zijn 2.093 landbouwbedrijven actief (2016). De specialisatie van deze bedrijven betreft in de eerste plaats akkerbouw, rundvee en hokdieren (varkens en pluimvee). De cultuurgrond in de kustzone heeft een totale oppervlakte van 71.014 ha (2016), wat 11,4% van de cultuurgronden in Vlaanderen omvat (Departement Landbouw en Visserij op basis van FOD Economie – Statbel).

Meer info op www.compendiumkustenzee.be.  

Informatie
Agrarische gebieden
Socio-economie landbouw