BATHYMETRIE EN BODEMSAMENSTELLING

De zeebodem binnen het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) vormt een trapeziumvormig gebied van nauwelijks 3500 km² groot, dat gestaag afloopt naar het noordwesten toe waar het een maximale waterdiepte van 40 tot 45 meter bereikt. De bathymetrie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een complex systeem van geulen en een 30-tal zandbanken (Mathys, 2009).

Gebaseerd op hun ligging en oriëntatie worden de zandbanken onderverdeeld in vier groepen. De Kustbanken en de Zeelandbanken lopen min of meer evenwijdig met de kustlijn, terwijl de Vlaamse Banken en de Hinderbanken een hoek vormen met de kust. Sommige zandbanken zijn wel tientallen kilometers lang en verheffen zich bijna 30 meter boven de naburige bodem (Mathys, 2009; 2010).

Het substraat van de bodem bestaat doorgaans uit niet-geconsolideerde Quartaire sedimenten, met een dikte die varieert tussen enkele meters in de geulen tot 50 meter ter hoogte van de zandbanken. De korrelgrootte wordt groter naarmate de afstand tot de kust toeneemt, variërend van slibrijk sediment dicht bij de kust tot fijn en grof zand, en zelfs grindlagen, dieper in zee (MAREBASSE-project). De Quartaire sedimenten liggen bovenop veel oudere Tertiaire kleiafzettingen, die enkel lokaal in de geulen aan het oppervlak te zien zijn (TILES-project).

Daar aggregaat- en zandwinning belangrijke economische activiteiten zijn in het BNZ is het van groot belang om te achterhalen hoeveel sediment op de bodem aanwezig is. Hiervoor werden reeds verschillende projecten opgezet, zoals het MAREBASSE-project en TILES-project. Deze hebben in grote mate bijgedragen aan de kartering van de bathymetrie en de bodemsamenstelling van het BNZ.

Deze kartering combineert vaak twee grote groepen van technieken, zijnde reflectieseismiek en staalnames. Bij reflectieseismiek wordt door een akoestische bron een geluidsgolf geproduceerd die in de ondergrond door de grens tussen twee lagen wordt teruggekaatst naar een ontvanger. Hierbij krijgt men als resultaat een verticale doorsnede van de ondergrond. Staalnames van de bodem worden vaak gedaan door middel van boorkernen, maar kunnen ook door een variatie aan andere apparatuur verzameld worden (Van Veen grijper, Hamon grijper, Box corer, etc.).

Meer info op www.compendiumkustenzee.be

Information
Bathymetrie
Bodemsamenstelling