VISSEN

In het Belgisch Deel van de Noordzee (BNZ) komen 141 vissoorten voor (Claus en Cuvelier 2004). Daarvan is er een groot aantal sterk gebonden aan de zeebodem. Benthische soorten als platvissen (tong, bot, schol, tarbot en schar) leven op de bodem, terwijl demersale vissen als kabeljauwachtigen (kabeljauw,  steenbolk en wijting) hun voedsel op de zeebodem zoeken. Pelagische vissen zoals haring, sprot en makreel, zwemmen daarentegen voornamelijk in de waterkolom.

Van de 141 vissoorten zijn er een 25-tal van commercieel belang in het Noordzeegebied. Op deze soorten wordt er ook in het BNZ druk gevist door de professionele visserij. Daarnaast vindt er ook recreatieve zeevisserij plaats in het BNZ en zijn testprojecten aan de gang voor maricultuur (Value@Sea, Edulis, Coastbusters). Visserij op een duurzame manier houdt een evenwicht tussen impact op de mariene biodiversiteit en de economische rendabiliteit. Dit leidde tot tal van wetgeving en richtlijnen die het visserijbeleid bepalen, zoals het Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB), de Habitat- en Vogelrichtlijn (Natura 2000), de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (MSFD) en de Europese Richtlijn voor Maritieme Ruimtelijke Planning (MSPD).

Data van vis en visserij leert ons over aantal, soorten en verspreiding in het BNZ. ILVO onderzoekt de Belgische visserijgegevens en voert zelf ook surveys uit om de toestand van de bestanden te evalueren. In het kader van LifeWatch wordt het gedrag en de migratie van een aantal vissoorten (waaronder kabeljauw, zeebaars en paling) in kaart gebracht aan de hand van akoestische telemetrie. Een netwerk van ontvangers registreert de bewegingen van vissen die voorzien zijn van een akoestische zender. Dit Belgische telemetrienetwerk maakt deel uit van het European Tracking Netwerk (ETN). Data van visdetecties zijn beschikbaar op de LifeWatch data explorer.

Meer info op www.compendiumkustenzee.be.

Information
Vissen