VEILIGHEID TEGEN OVERSTROMINGEN | Kustportaal

VEILIGHEID TEGEN OVERSTROMINGEN

Klimaatopwarming veroorzaakt een wereldwijd stijgen van de zeespiegel en meer en intensere stormen waardoor het risico op overstromingen met stoffelijke en economische schade toeneemt (IPCC). Nederland en België behoren tot de meest kwetsbare landen in de Europese Unie, aangezien meer dan 85% van het Belgische (15% van Vlaanderen) en Nederlandse kustgebied (zone tot 10 km landinwaarts) lager ligt dan het peil van een jaarlijkse storm (+5 m TAW) (Eurosion, Balancing the future of Europe’s coasts, EEA 2013, EEA Report 2017). Bovendien is de Belgische kustlijn de meest bebouwde van Europa (Brouwers et al. 2015). Naast bewoning kent onze kustlijn ook belangrijke economische activiteiten, onder meer door de aanwezigheid van zeehavens. Hierdoor kan in geval van overstroming, het verlies aan mensenlevens en de materiële schade zeer groot zijn (The Ports of Flanders 2017, EEA Report 2017, zie ook Klimaatportaal Vlaanderen).

De zeespiegel in Oostende is sinds het begin van de metingen in 1951 met 12,7 cm gestegen. Er wordt verwacht dat deze trend zich in de toekomst doorzet, met mogelijks een versnelling van het fenomeen. Om onze kust te beschermen tegen overstromingen heeft de Vlaamse regering het Masterplan Kustveiligheid goedgekeurd. Dit plan moet zorgen voor een afdoende bescherming van de kustlijn, de kusthavens en de aangrenzende laaggelegen polders tegen een stormvloed met een retourperiode van 1.000 jaar met 2050 als tijdshorizon. De voortgang van het plan is te volgen op www.afdelingkust.be. De bescherming van de kust (zeewering) komt eveneens aan bod in het marien ruimtelijk plan (MRP, KB van 20 maart 2014, zie ook Van de Velde et al. 2014). Hierin worden enkele ruimtelijke beleidskeuzes met betrekking tot een veilige kust geformuleerd (ophogen van stranden, effect nagaan van het ophogen van zandbanken op de veiligheid van de kust).

Verder wordt er geïnvesteerd in studies en projecten die een veerkrachtige zeewering en een geïntegreerde kustbescherming vooropstellen. Zo zal er binnen het Complex Project Kustvisie een lange termijnaanpak ontwikkeld worden voor de bescherming van de Vlaamse kust met 2100 als tijdshorizon; wordt er binnen het CREST-project gekeken hoe kustveiligheid duurzaam en kosteneffectief kan ingepast worden in de ruimtelijke ontwikkeling van de kustzone en worden er binnen de nieuwe Ecosysteemvisie Vlaamse Kust (Van der Biest et al. 2017a, Van der Biest et al. 2017b) visies aangehaald rond een geïntegreerde kustbescherming voor Vlaanderen.

Meer info zie thematekst ‘Veiligheid tegen overstromingen’ van het Compendium voor Kust en Zee, de publicatie KustINzicht2019 en het Klimaatportaal.

 

Informatie
Mariene Ruimtelijke Planning
Overstromingsrisico's
Zeewering
Kustlijnevolutie