LANDBOUW | Kustportaal

LANDBOUW

Landbouw speelt vandaag de dag nog steeds een belangrijke economische rol in de kustzone en ligt vanuit historisch perspectief mee aan de basis van de inpolderingen. Landbouw heeft echter door het fenomeen van eutrofiëring ook een onlosmakelijke, maar schadelijke connectie met de zee. De afvoer van nutriënten zoals stikstof en fosfor veroorzaken grootschalige algenbloei wat leidt tot de vernietiging van habitat en een verschraling van de biodiversiteit. Het probleem van eutrofiëring wordt op Europees vlak aangepakt door de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Onder de koepel van de KRW is de Nitraatrichtlijn (91/676/EG) erop gericht de uitspoeling van nitraten uit de landbouw te verminderen. Op Vlaams niveau kent deze richtlijn een doorvertaling in het Mestdecreet, wat op zijn beurt een praktische vertaalslag kent in het Mestactieplan (MAP) (website VLM).

Omgekeerd heeft de zee ook een effect op het hinterland door een verzilting van de bodem. Dit fenomeen wordt verwacht een toenemende rol te spelen in het licht van de klimaatopwarming en zijn effecten op de hydrologie. De problematiek werd recent in kaart gebracht door het Topsoil project van de VMM, waarin een gedetailleerde beschrijving werd gemaakt van de zoet-zoutwaterbalans in de gehele kust- en polderregio. Uit de resultaten blijkt dat de zoet-zoutwaterbalans voor het grondwater in de kust- en polderregio vooralsnog vrij stabiel is. De verziltingsgegevens zijn momenteel opgenomen in de geoviewer binnen het thema 'Klimaat'.

In de Belgische kust- en hinterlandgemeenten zijn 2.0049 landbouwbedrijven actief (2018). Deze landbouwbedrijven bieden werkgelegenheid aan bijna 4.000 personen en genereren een omzet van ongeveer 502 miljoen euro. De specialisatie van deze bedrijven betreft in de eerste plaats akkerbouw, rundvee en hokdieren (varkens en pluimvee). Zowel het aantal bedrijven als het aantal tewerkgestelden kent al sinds de jaren 90 een sterke achteruitgang. De cultuurgrond in de kustzone heeft een totale oppervlakte van 70.449,6 ha (2018), wat 11,4% van de cultuurgronden in Vlaanderen omvat (Departement Landbouw en Visserij op basis van FOD Economie – Statbel).

Meer info zie thematekst Landbouw van het Compendium voor Kust en Zee en de publicatie KustINzicht2019.

Informatie
Agrarische gebieden
Socio-economie landbouw