BAGGEREN EN STORTEN | Kustportaal

BAGGEREN EN STORTEN

Baggeren omvat alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen en storten van zand, slib en andere lagen op de waterbodem. Deze techniek wordt voornamelijk ingezet in functie van maritieme toegang en kustverdediging, maar ook ten behoeve van landwinning en natuurontwikkeling.

Globaal is meer dan 99% van het sediment dat gestort wordt in zee afkomstig van baggerwerken aan havens en vaargeulen. In de Noordzee wordt ongeveer 90% procent van alle gebaggerde sedimenten gestort in het zuidelijke deel van het gebied, wat hoofdzakelijk te wijten is aan het onderhoud van de vaargeulen naar de vele zeehavens in de regio. België en Duitsland waren in de periode 2008-2014 koplopers wat betreft het storten van sediment op zee met respectievelijk 267 en 229 miljoen ton (droog gewicht) (OSPAR IA 2017, OSPAR 2017). In België werd in 2015 13 miljoen ton (droog gewicht) sediment gestort (Lauwaert et al., 2016). Dit volume aan gebaggerd en gestort sediment zal in de toekomst wellicht nog toenemen door de steeds groter wordende schepen, wat een verdere verbreding en verdieping van de vaar- en havengeulen vereist.

Door het steeds toenemende volume dient er een sterke reglementering te zijn over waar en hoeveel materiaal er precies mag worden gestort. In het marien ruimtelijk plan (MRP, KB van 20 maart 2014, zie ook Van de Velde et al. 2014) worden 5 zones voor het storten van baggerspecie afgebakend: Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost, Oostende, Nieuwpoort, S1 en S2 (Lauwaert et al., 2016). In ministeriële besluiten werd bepaald dat de afdeling Maritieme Toegang in de periode 2017-2021 maximaal 26,5 miljoen ton droge stof mag storten op 4 stortplaatsen in het BNZ (op jaarbasis). Daarnaast beschikt ook het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust over 4 vergunningen waardoor het in totaal maximum 700.000 ton droge stof per jaar kan storten binnen dezelfde periode. 

Meer info op www.compendiumkustenzee.be.

Informatie
Mariene Ruimtelijke Planning
Bagger- en stortlocaties en intensiteit