ZAND- EN GRINDWINNING | Kustportaal

ZAND- EN GRINDWINNING

In de periode 2012-2015 werd in de OSPAR-regio (Noordoost-Atlantische Oceaan en Noordzee) jaarlijks tussen de 75 en 95 miljoen m³ marien sediment ontgonnen (ICES WGEXT Report 2016) en dit voornamelijk ten behoeve van de bouwindustrie en strandophopingen. Op Europees niveau wordt de impact, veroorzaakt door de extractie van sedimenten op de mariene omgeving, opgenomen in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Een aantal van de descriptoren ter beoordeling van de goede milieutoestand zijn relevant voor de extractie van mariene sedimenten: descriptor 6 over de integriteit van de zeebodem (Rice et al. 2010), descriptor 1 over het behoud van de biodiversiteit (Cochrane et al. 2010), descriptor 4 over de mariene voedselketens (Rogers et al. 2010), descriptor 7 over de permanente wijziging van de hydrografische eigenschappen (Walker et al. 2016, ICES WGEXT Report 2017) en descriptor 11 over de toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid (Tasker et al. 2010). In het BNZ worden de zand- en grindwinningactiviteiten opgevolgd door de Dienst Continentaal Plat - FOD Economie, het KBIN OD Natuur / BMM en het ILVO.

In het Belgisch deel van de Noordzee wordt voornamelijk zand gewonnen. De hoeveelheid gewonnen zand is de laatste decennia sterk toegenomen en schommelt tegenwoordig tussen de 3 en 6 miljoen ton op jaarbasis (FOD Economie, dienst Continentaal Plat, 2018; Zeegra vzw.). Een significant deel hiervan wordt ingezet voor strandophoping in functie van kustverdediging.

In het marien ruimtelijk plan (MRP, KB van 20 maart 2014, zie ook Van de Velde et al. 2014) worden de zones voor zand- en grindwinning wettelijk afgebakend. Daarnaast is er ook een referentiezone vastgelegd waar zand- en grindwinning verboden is teneinde de impact op het milieu te kunnen monitoren. Deze zone situeert zich op de Thorntonbank en dient eveneens als referentiegebied voor windmolenactiviteiten.

Meer info op www.compendiumkustenzee.be.  

Informatie
Mariene Ruimtelijke Planning
Zand- en grindextractie
Bodemkenmerken